Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84567

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne, egzekucyjne w administracji i pozaadministracyjne w zakresie gospodarki wodnej, w tym: opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji, opracowuje lub opiniuje projekty zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
 • Świadczy pomoc prawną w zakresie gospodarki wodnej, w tym: udziela porad prawnych; sporządza opinie prawne; opracowuje i opiniuje wzory umów, porozumień, dokumentów; przygotowuje projekty opinii, wyjaśnień, interpretacji; opracowuje i opiniuje projekty umów, porozumień, upoważnień, pełnomocnictw lub innych dokumentów;
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie gospodarki wodnej, w tym: analizuje wpływające projekty dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa w zakresie gospodarki wodnej; zbiera i analizuje wkłady otrzymane od jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie gospodarki wodnej; opracowuje stanowiska Departamentu, w szczególności w oparciu o wniesione wkłady;
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie gospodarki wodnej, w tym: opiniuje projekty aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem; opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo; opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych lub założenia do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo; sprawdza zgodność z obowiązującymi przepisami i politykami przepisów prawa miejscowego wydanych przez organy podległe i nadzorowane przez Ministra; uzgadnia i konsultuje projekty aktów normatywnych lub założenia do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami; reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, komisji prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych); opracowuje lub opiniuje projekty obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego
 • Rozpatruje skargi, wnioski, odwołania, zażalenia, petycje, interpelacje, zapytania poselskie, zapytania i oświadczenia senatorskie, interwencje w zakresie gospodarki wodnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych lub prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji lub świadczenia pomocy prawnej
 • Znajomość ustaw: ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów,
 • Skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ