Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84426

Warunki pracy

-praca biurowa,
-praca w siedzibie wydziału i terenie,
-permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
-zagrożenie korupcją,
-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
-brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno
– sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
-bariery architektoniczne
– w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków;ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną
- drzwi masywne,
-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Współpracuje z rzeczoznawcami powołanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Przygotowuje i wydaje pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych
 • Prowadzi inspekcje obiektów, w których realizowane są prace konserwatorskie i restauratorskie , w celu stwierdzenia zgodności wykonywanych prac z zatwierdzonym programem prac oraz potwierdzenia zakresu wykonywanych prac
 • Prowadzi działania związane z opiniowaniem dokumentacji oraz wydawaniem pozwoleń na prowadzenie prac przy zabytku ruchomym
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczących wydawania pozwoleń konserwatorskich, w tym przygotowywanie zaleceń i opinii w celu wydania rozstrzygnięć kształtujących sytuacje prawną zabytków ruchomych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe konserwatorstwo, konserwacja dzieł sztuki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, o służbie cywilnej, zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętnosci: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Znajomośc języka obcego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikacje
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ