Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83883

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


 

Zakres zadań

 • Zapewnia środki w zakresie wydatków bieżących na finansowanie z budżetu państwa przedsięwzięcia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pn. „Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” w zakresie opłaty za dostępność.
 • Opracowuje harmonogram zasileń jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra (weryfikuje zgłoszenia, uzgadnia wielkość i częstotliwość zasileń).
 • Przekazuje środki, dokonuje okresowych analiz poszczególnych rodzajów wydatków.
 • Bierze udział w wystąpieniach do Ministra Finansów o rezerwy budżetu państwa poprzez sporządzanie zestawień zrealizowanych wydatków.
 • Zapewnia sprawny przepływ informacji o wysokości i rodzajach wydatków zrealizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na potrzeby Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, audytów oraz kontroli NIK.
 • Bierze udział w sporządzaniu okresowej informacji z wykonania wydatków dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym na potrzeby Ministerstwa Finansów, Sejmu i Senatu.
 • Opiniuje podział ryzyk pomiędzy stroną publiczną a prywatną PPP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze finansowym
 • Znajomość ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Znajomość zasad analizy finansowej
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, myślenie analityczne, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu finansowania wydatków bieżących ze środków publicznych
APLIKUJ TERAZ