Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83919

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi w trybach nadzwyczajnych postępowania administracyjne dotyczące wniosków o ponowne rozpatrzenie w sprawach komunalizacyjnych.
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w celu wykonywania kompetencji ministra właściwego ds. administracji publicznej określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
 • Przygotowuje w ww. zakresie projekty odpowiedzi na skargi na decyzje i postanowienia w celu wykonywania kompetencji ministra właściwego ds. administracji publicznej wynikających z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym.
 • Rozpatruje w ww. zakresie wnioski o udostępnienie informacji publicznej i przygotowuje projekty decyzji oraz odpowiedzi na skargi.
 • Analizuje wybrane projekty aktów prawnych dot. ww. zakresu w celu wydania opinii co do celowości wprowadzenia projektowanych przepisów oraz zgodności projektów z zasadami techniki prawodawczej.
 • Bierze udział w pracach właściwych merytorycznie w ww. zakresie komisji sejmowych i senackich, komisji prawniczych oraz w konferencjach uzgodnieniowych dotyczących przygotowanych bądź opiniowanych projektów aktów prawnych.
 • Opracowuje w ww. zakresie projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, a także opracowuje i opiniuje w ww. zakresie projekty stanowisk Rady Ministrów.
 • Rozpatruje skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje odpowiedzi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze wydawania decyzji administracyjnych.
 • Znajomość następujących aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kodeks cywilny, ustawa o księgach wieczystych i hipotece.
 • Znajomość orzecznictwa sądowoadministracyjnego, sądów cywilnych oraz TK w zakresie wynikającym z zadań realizowanych na stanowisku
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość środowiska Windows.
 • Umiejętność wyszukiwania tekstów aktów prawnych przy pomocy technik komputerowych.
 • Umiejętność myślenia analitycznego, orientacja na klienta i kreatywność.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze ustalania stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze opracowywania, uzgadniania, opiniowania dokumentów rządowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Przeszkolenie w zakresie: obsługi programów Excel, Word, LEX, sieci Internet.
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych, znajomość dekretów nacjonalizacyjnych, wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość struktur i zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów.
APLIKUJ TERAZ