Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83661

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Przygotowuje wkład do planu finansowego Ministerstwa, w zakresie środków przeznaczonych na szkolenia, doskonalenie zawodowe i kształcenie pracowników Ministerstwa, corocznie oraz w perspektywie wieloletniej, w tym pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO liŚ i MF EOG
 • Sporządza wkład do wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i sprawozdań, w zakresie środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO liŚ oraz MF EOG
 • Dokonuje bieżącej analizy budżetu szkoleniowego, monitoruje zaangażowanie i wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji, przygotowuje analizy, zestawienia i sprawozdania dotyczące wykorzystanych środków finansowych
 • Współuczestniczy w opracowaniu i aktualizacji planu szkoleń pracowników Ministerstwa, w tym pracowników, których stanowiska pracy są współfinansowane w ramach PO liŚ oraz MF EOG
 • Realizuje zadania związane z doskonaleniem zawodowym pracowników Ministerstwa, w tym organizuje i koordynuje szkolenia otwarte oraz inne formy doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa (studia podyplomowe, aplikacje, dofinansowanie do nauki języków obcych itp.)
 • Opracowuje procedury w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa
 • Przygotowuje analizy, zestawienia i sprawozdania dotyczące działalności szkoleniowej
 • Zastępuje pracownika zajmującego stanowisko ds. rekrutacji i promocji zatrudnienia w czasie jego nieobecności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce organizacyjnej związanej z rozwojem zawodowym pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych, w tym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
 • Wiedza zakresu opisywania i rozliczania dowodów księgowych
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych i mechanizmów finansowych EOG (w zakresie pomocy technicznej i kosztów zarządzania)
 • Umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Kompetencje: zorientowanie na klienta, rzetelność i terminowość, umiejętność pracy w zespole, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu: ochrony danych osobowych, realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE
 • Znajomość języka UE na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ