Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83637

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • kontroluje i weryfikuje poprawność dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzi ewidencję księgową w zakresie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych (dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych m.in. faktury, rachunki, wyciągi bankowe itp.)
 • uzgadnia ewidencję księgową, w tym m.in. w zakresie zrealizowanych dochodów i wydatków do celów sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • sporządza miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania budżetowe oraz współuczestniczy w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz informacji wymaganych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • obsługuje informatycznie budżet państwa w systemie TREZOR, w tym w szczególności w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • bierze udział w czynnościach inwentaryzacyjnych (potwierdzenia sald, weryfikacja sald kont księgowych),
 • gromadzi, przechowuje i archiwizuje dokumenty w zakresie stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w komórkach ds. finansów i księgowości,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • umiejętność obsługi programów księgowych,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi bankowości elektronicznej NBP,
 • Znajomość obsługi systemu TREZOR, Epuap.
APLIKUJ TERAZ