Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83171

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad eksportem żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności mięsa, produktów mięsnych i innych produktów pochodnych.
 • Samodzielnie opracowuje instrukcje/wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, a także projekty procedur dotyczących postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności mięsa, produktów mięsnych i innych produktów pochodnych.
 • Ustala warunki weterynaryjne obowiązujące przy wywozie mięsa, produktów mięsnych i innych produktów pochodnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wzory weterynaryjnych świadectw zdrowia, opracowywanie kwestionariuszy, tworzenie list specyficznych zakładów zatwierdzonych na kraje trzecie).
 • Przygotowuje audyty krajów trzecich mające na celu zatwierdzenie zakładów sektora mięsa do eksportu lub utrzymanie uprawnień eksportowych, bierze udział w wyżej wymienionych audytach, opracowuje wnioski pokontrolne oraz uwagi do protokołów i raportów pokontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Wiedza: znajomość przepisów unijnych i krajowych dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, znajomość ustawy o IW, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o kontroli w administracji rządowej, znajomość ustawy o służbie cywilnej, o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych.
 • Kompetencje: samodzielność, inicjatywa, rzetelność, terminowość, komunikatywność.
 • Umiejętności: bardzo dobra organizacja pracy własnej, pracy w stresie i pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i bezprecedensowych, umiejętności analityczne, właściwej argumentacji i podejmowania decyzji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ