Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82905

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • koordynuje prace w zakresie analiz strategicznych dotyczące wpływu zasad wdrożenia Planu strategicznego WPR na lata 2023-2027 w celu efektywnego wykorzystania środków Planu strategicznego WPR na lata 2023-2027 pod kątem realizacji celów i działań Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 oraz SOR 2030
 • koordynuje prace w zakresie opracowywania analiz obejmujących ocenę wpływu i skutki zmian polityk krajowych i UE na realizację celów projektów strategicznych MRiRW
 • koordynuje prace w zakresie opracowywanie analiz obejmujących ocenę wpływu i skutki zmian programów realizujących Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027 na realizację celów Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 i SOR 2030
 • uczestniczy w pracach w zakresie opracowywania analiz obejmujących ocenę wpływu i skutki zmian polityk krajowych i UE na realizację celów Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030
 • uczestniczy w pracach w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych z Hurtowni Danych ARiMR oraz statystyk publicznych
 • uczestniczy w przygotowaniu badania ankietowego „Polska wieś i rolnictwo”
 • uczestniczy w przygotowywaniu tez i stanowisk w zakresie zadań strategicznych i priorytetów MRiRW w celu odzwierciedlenia w nich projektów strategicznych MRiRW oraz rozstrzygnięć, dot. rolnictwa i obszarów wiejskich, wynikających z interwencji Planu strategicznego WPR na lata 2023-2027

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • kompetencje, wiedza i umiejętności związane z programowaniem strategicznym, prognozowaniem efektów i rezultatów planowanych interwencji oraz umiejętnością zastosowania ich w krajowej legislacji
 • znajomość problematyki w zakresie zasad polityki rozwoju
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze przygotowania i realizacji dokumentów programowych lub strategicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • zdolność analizy i syntezy informacji
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ