Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82954

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Praca pod presją czasu (kontrole, terminowość zadań).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,


- miejsce pracy: III p.,


- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt
w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje, uzgadnia, dekretuje oraz księguje wydatki budżetu państwa, w tym w zakresie współfinansowania i finansowania projektów w ramach programów operacyjnych (POPT) na rachunku bieżącym oraz VAT
 • Księguje dokumenty i rozliczenia związane z realizacją dotacji budżetowych
 • Sporządza sprawozdania budżetowe z operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe Ministerstwa, a także weryfikuje dokumenty pod względem merytorycznym
 • Analizuje zapisy księgowe w układzie budżetu klasycznego i zadaniowego pod względem ich prawidłowości i zgodności sald
 • Prowadzi bieżącą kontrolę otrzymywanych dokumentów pod względem finansowo-księgowym, wystawia wewnętrzne i zewnętrzne noty księgowe
 • Obsługuje program informatyczny TREZOR w zakresie sprawozdawczości
 • Analizuje dokonane zwroty z tytułu należności i wpływy zwrotu wydatków
 • Uczestniczy w pracach związanych ze sporządzaniem deklaracji podatku VAT oraz odprowadzaniem podatku VAT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości lub w komórkach finansowych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość rozporządzeń: Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
 • Znajomość zagadnień z zakresu: księgowości budżetowej, operacji finansowych, gospodarki finansowych jednostek budżetowych, planów kont dla budżetu
 • Znajomość programu TREZOR
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, systematyczność, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w warunkach stresujących
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu księgowego Quorum
 • Znajomość systemu bankowości elektronicznej portalu NBE, portalu BGK
APLIKUJ TERAZ