Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81418

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi nadzór merytoryczny nad umowami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń elektroenergetycznych w celu właściwej i terminowej ich realizacji
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia wraz z określeniem szacunkowych kosztów oraz programów inwestycji w branży elektroenergetycznej w celu zapewnienia prawidłowych rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym
 • Sprawuje nadzór nad eksploatacją, naprawami i bieżącą konserwacją urządzeń elektroenergetycznych w budynku GUS w celu utrzymania ich w sprawnym działaniu
 • Opracowuje projekty planów i planów zadań inwestycyjnych i remontowych w odniesieniu do branży elektroenergetycznej w celu prawidłowego wykorzystania przyznanych środków
 • Bierze udział w Komisjach Przetargowych związanych z zamówieniem na wykonanie przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych w odniesieniu do branży elektroenergetycznej w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w odniesieniu do merytorycznej części zamówienia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe specjalność elektryczna i/lub elektroenergentyczna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Znajomość programu DWG
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia: dozorowe lub wykonawcze
APLIKUJ TERAZ