Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81048

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca na stanowisku związana jest z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożeniem korupcją, dyspozycyjnością.   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • uczestniczy w wypracowaniu projektów stanowiska RP w debacie na temat rozwoju w UE obszaru praw podstawowych i demokratyzacji, w tym Karty Praw Podstawowych UE oraz monitoruje stan debaty na temat przyszłych działań w obszarze praw podstawowych i demokratyzacji w państwach członkowskich, na poziomie UE oraz w ramach Rady Europy, Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • uczestniczy w pracach Agencji Praw Podstawowych UE jako Zastępca Krajowego Oficera Łącznikowego oraz współpracuje przy koordynacji zadań zleconych przez Agencję w kraju
 • współpracuje przy wypracowaniu instrukcji na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Praw Podstawowych, Praw Obywatelskich i Swobodnego Przepływu Osób (FREMP) oraz koordynowaniu prac grupy
 • przygotowuje materiały, opracowania i analizy w obszarze praw podstawowych i demokratyzacji na potrzeby kierownictwa departamentu, Ministra do Spraw Unii Europejskiej, Prezesa Rady Ministrów
 • monitoruje i analizuje programy prac Komisji Europejskiej w obszarze praw podstawowych i demokratyzacji
 • monitoruje prace grupy roboczej Rady UE ds. praw człowieka (COHOM) oraz proces akcesji Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki UE
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość innego niż angielski języka roboczego UE na poziomie B2
 • Znajomość procesu decyzyjnego UE i krajowego oraz polityk sektorowych UE
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, negocjowanie, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, myślenie analityczne, zarządzanie ludźmi, współprac, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa lub stosunków międzynarodowych, lub politologii, lub europeistyki albo specjalizacja lub studia podyplomowe z ww. obszarów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2
 • Znajomość innego niż angielski języka roboczego UE na poziomie C1
 • Znajomość innego języka oficjalnego UE na poziomie B1
 • Specjalistyczna wiedza dot. politycznego i instytucjonalnego funkcjonowania UE
 • Umiejętności w zakresie wystąpień publicznych
 • Umiejętność interpretacji i tłumaczenia tekstów prawnych
APLIKUJ TERAZ