Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80352

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. : obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • gromadzi i weryfikuje dane dotyczące cen i podaży w celu stworzenia bazy danych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w szczególności dla rynku mięsa wieprzowego, cukru oraz tytoniu. Przetwarza bazę danych i regularnie opracowuje biuletyny informacyjne oraz szczegółowe analizy
 • opracowuje informacje o cenach, podaży lub innych czynnikach charakteryzujących sytuację w szczególności na rynku mięsa wieprzowego, cukru oraz tytoniu w celu przekazania ich: Kierownictwu MRiRW, Komisji Europejskiej (KE), przedstawicielom Ministerstwa na posiedzenia Komitetów Zarządzających KE, na spotkania branżowe oraz innym zainteresowanym podmiotom, instytucjom oraz odbiorcom indywidulanym
 • współpracuje przy gromadzeniu i weryfikacji cen oraz podaży na rynku roślin oleistych w ramach Zintegrowanego Sytemu Rolniczej informacji Rynkowej w celu stworzenia bazy danych. Współpracuje przy przetwarzaniu bazy danych i opracowywaniu biuletynów informacyjnych w zakresie rynku roślin oleistych.
 • gromadzi dane i analizuje sytuację dotyczącą cen i podaży na zagranicznych rynkach (w tym na rynku Unii Europejskiej) w szczególności dla rynków: mięsa wieprzowego, cukru oraz tytoniu
 • opracowuje metodologię badań cen i podaży dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej z uwzględnieniem zapisów prawodawstwa UE i zapotrzebowania odbiorców krajowych
 • analizuje prawodawstwo unijne w zakresie informacji rynkowej
 • opracowuje projekty zapisów aktów wykonawczych do ustawy o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • wiedza w obszarze funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość funkcjonowania rynku rolnego
 • zdolność analizy i syntezy informacji
 • umiejętność opracowywania analiz ekonomicznych i rynkowych
 • znajomość zasad legislacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • roczne doświadczenie w pracy w zespołach analiz
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie bardzo dobrym
 • wiedza z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej
 • znajomość MS ACCESS
APLIKUJ TERAZ