Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80382

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz – poza siedzibą urzędu,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych SP ZOZ MSWiA na etapie tworzenia budżetu państwa w układzie rzeczowym oraz w toku prowadzonej oceny planów inwestycyjnych, stanowiących element planów finansowych.
 • Analizuje programy inwestycji SP ZOZ MSWiA, stanowiące podstawę podjęcia decyzji o przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji budowlanej ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.
 • Prowadzi sprawy związane z przekazywaniem środków finansowych w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycjnych, w szczególności: przygotowuje umowy i je rozlicza, monitoruje realizowane zadania inwestycyjne w układzie miesięcznym, kwartalnym i rocznym, monitoruje wydatkowanie środków finansowych i prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie, sporządza rozliczenia roczne dla prowadzonych zadań inwestycyjnych, sporządza rozliczenia wydatków inwestycyjnych na podstawie art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, prowadzi sprawy związane z końcowym rozliczeniem przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
 • Analizuje korekty planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz oceny możliwości realizacji przyjętych założeń, a także monitoruje ich realizację.
 • Bierze udział w wizytacjach SP ZOZ MSWiA w zakresie nadzorowanych zagadnień, celem ustalenia prawidłowości ich realizacji oraz sporządzanie sprawozdań z wizytacji.
 • Uczestniczy w ocenie raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ MSWiA
 • Tworzy, aktualizuje oraz modyfikuje baz danych dotyczących działalności inwestycyjnej SP ZOZ MSWiA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub finansów lub rachunkowości lub zarządzania.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub księgowości.
 • Wiedza dotycząca zasad przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych , umiejętność myślenia analitycznego i kreatywność.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczania dotacji z budżetu państwa lub środków unijnych.
 • Przeszkolenie z zakresu prawa budowlanego oraz zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
APLIKUJ TERAZ