Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80390

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Koordynuje badania i opracowania z zakresu ochrony zdrowia prowadzone w departamencie pod kątem potrzeb narodowego rachunku zdrowia, w tym pod kątem spójności z zasadami RN w celu otrzymania wyników spójnych, zharmonizowanych i wiarygodnych. Opracowuje i analizuje roczne rachunki produkcji dla sekcji Q w celu przygotowania danych dla potrzeb rachunków narodowych w zakresie produkcji globalnej i kategorii pochodnych
 • Przygotowuje oraz sprawuje nadzór merytoryczny i koordynuje realizację badania z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Określa jednostki sprawozdawcze i zakres przedmiotowy narzędzi badawczych. Współpracuje z realizatorami badania na każdym etapie jego realizacji: kartoteki do badania, wzory kwestionariuszy oraz objaśnienia do ich wypełniania, założenia do kontroli formularzy, tablic wynikowych i publikacyjnych, w celu dostarczenia kompleksowych danych o badanym zjawisku
 • Opracowuje metodologię pozyskiwania i pozyskuje dane o ambulatoryjnej opiece zdrowotnej z różnorodnych źródeł (m.in. badania GUS, resortów, źródła administracyjne, rejestry). Uczestniczy w konsultacjach z resortami i w pracach mających na celu doprowadzenie do kompatybilności i spójności danych z różnych źródeł w zakresie definicji i klasyfikacji
 • Uczestniczy w innych badaniach i pracach metodologicznych w zakresie ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia w celu otrzymania spójnych i zharmonizowanych wyników
 • Analizuje wyniki badań prowadzonych zgodnie z odpowiednimi programami badań statystycznych statystyki publicznej oraz wiążącymi GUS zobowiązaniami międzynarodowymi, opracowuje dane statystyczne z badań w postaci tablic publikacyjnych oraz w formie informacji i komentarzy analitycznych w celu ich zamieszczenia w publikacji branżowej i publikacjach zbiorczych
 • Przygotowuje dane i analizy w zakresie finansów ochrony zdrowia w celu zabezpieczenia potrzeb informacyjnych organizacji międzynarodowych, uczestniczy w pracach związanych z bieżącą współpracą z zagranicą
 • Opiniuje akty prawne i inne dokumenty krajowe i międzynarodowe oraz raporty dotyczące obszaru zdrowia w celu oceny wpływu na prowadzone prace i ich harmonizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata zakresie opracowywania lub wykorzystywania badań i analiz statystycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość podstawowych przepisów prawa w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk ekonomicznych lub społecznych lub matematycznych
 • Doświadczenie zawodowe: praca w statystyce lub instytucjach opieki zdrowotnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość programów MS Access, MS Power Point oraz pakietu statystycznego np.SPSS, SAS
APLIKUJ TERAZ