Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79640

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:

 

- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 

- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

 

Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.

 

Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.

 

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • realizuje sprawy z zakresu zarządzania portfelem projektów realizowanych przez Ministra, w tym dokonuje wstępnej oceny, zarządza procesem definicji i rekomenduje uruchomienie realizacji projektów, buduje portfel (portfele) projektów oraz uzgadnia priorytety dla projektów znajdujących się w portfelu na podstawie i w odniesieniu do celów strategicznych w obszarze informatyzacji
 • administruje merytorycznie systemem JIRA (konfiguracja systemu, zarządzanie dodatkami m.in. TEMPO, zakładanie kont, wsparcie merytoryczne wszystkich użytkowników, przeprowadzanie szkoleń użytkowników, obsługa HelpDesk systemu)
 • uczestniczy w procesie przeglądów i aktualizacji metodyki zarządzania projektami
 • sporządza strategiczne analizy dotyczące projektów oraz prowadzi okresowe przeglądy projektów
 • wspiera merytoryczne projekty w zakresie praktycznych aspektów ich realizacji, w tym: stosowania metodyki zarządzania projektami, harmonogramowania oraz identyfikacji ryzyk przy wykorzystaniu m.in. narzędzi do monitorowania
 • przeprowadza szkolenia w zakresie metodyki i narzędzi informatycznych wykorzystywanych do zarządzania projektami z portfela projektów realizowanych przez Ministra
 • wspiera integrację narzędzi informatycznych wykorzystywanych do zarządzania projektami z portfela projektów realizowanych przez Ministra z narzędziami stosowanymi w jednostkach podległych nadzorowanych oraz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i Rządowego Biura Monitorowania Projektów
 • współpracuje z Rządowym Biurem Monitorowania Projektów w zakresie sprawozdawczości projektowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w realizacji projektów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Znajomość prawa krajowego i UE w zakresie funduszy europejskich
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność zastosowania narzędzi informatycznych do zarządzania projektami (MS Project, JIRA, Confluence etc.)
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje miękkie: myślenie analityczne, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia w administrowaniu narzędziami służącymi do zarządzania projektami
 • Podyplomowe studium zarządzania projektami
 • Szkolenie dot. metodyk zarządzania projektami (np. PRINCE2)
APLIKUJ TERAZ