Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79509

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: pracą pod presją czasu, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożeniem korupcją oraz stresem związanym z udziałem w spotkaniach z różnymi grupami odbiorców i obsługą klientów zewnętrznych,


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • koordynuje realizację projektu Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych (Bank Danych), zarówno na poziomie beneficjenta głównego (GDOŚ), jak również partnerów projektu (rdoś), w szczególności merytoryczną realizację zadań, poprawne i terminowe wykorzystanie dostępnych środków, osiągnięcie wskaźników zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i właściwymi wytycznymi, nadzoruje realizację umów z wykonawcami oraz ich odbiór w celu prawidłowej i terminowej realizacji projektu
 • koordynuje pracę zespołu projektowego odpowiedzialnego za realizację projektu Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, nadzoruje realizację działań oraz osiągane rezultaty w projekcie, w celu jego sprawnej i zgodnej z harmonogramem realizacji
 • koordynuje oraz nadzoruje procesy związane z finansowaniem projektu Bank Danych dotyczące: kształtu planu finansowego GDOŚ i rdoś, zapewnienia finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz uruchamiania środków z rezerwy celowej, celem zapewnienia ciągłości finansowania zadań zgodnie z harmonogramem projektu
 • nadzoruje i bierze udział w opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do wdrażania projektu Bank Danych, w celu kompleksowego zarządzania projektem na każdym z etapów, w tym realizacji działań zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie
 • koordynuje prowadzone w ramach projektu zamówienia publiczne, w tym w zakresie przygotowywania opisów przedmiotów zamówienia i innych dokumentów stanowiących wkłady merytoryczne do zamówień publicznych, i zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy Pzp oraz prowadzi te postępowania w ramach swoich kompetencji
 • prowadzi stały monitoring realizacji projektu Bank Danych, w celu terminowego i zgodnego z harmonogramem oraz szczegółowym opisem projektu osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników
 • nadzoruje przygotowanie dokumentów na potrzeby sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektu, w celu zapewnienia terminowości oraz zgodności z obowiązującymi wytycznymi. Analizuje otrzymane od rdoś sprawozdania związane z realizacją projektu, w celu wczesnego wyeliminowania powstających ryzyk oraz monitorowania aktualnego stanu realizacji zadań
 • nadzoruje przygotowanie oraz weryfikuje harmonogram rzeczowo-finansowy projektu Bank Danych, zarówno na poziomie beneficjenta głównego oraz partnerów projektu w celu terminowej realizacji zaplanowanych prac oraz, w razie konieczności, bieżącej aktualizacji harmonogramu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie (B2)
 • bardzo dobra znajomość przepisów i wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym POIiŚ
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących funduszy strukturalnych
 • znajomość zasad zarządzania projektami finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętności kierowania pracą podległych pracowników oraz organizacji pracy zespołu
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych lub z zakresu zarządzania projektami
 • znajomość prawa międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody (w szczególności Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia)
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
APLIKUJ TERAZ