Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79129

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.  


Na stanowisku pracy wystąpić mogą: krajowe wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • opiniuje pod względem formalno-prawnym dokumentację projektów „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” oraz „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zakresie procedur prawa zamówień publicznych, proponuje zmiany postanowień umownych budzących poważne wątpliwości interpretacyjne lub zastrzeżenia prawne,
 • przygotowuje, opracowuje i sporządza dokumentację oraz wykonuje pozostałe czynności, w tym m.in. plan zamówień, w ramach procedur udzielania zamówień publicznych,
 • koordynuje prace w obszarze realizowanych zamówień publicznych w ramach zadań departamentu merytorycznego w zakresie zamówień dotyczących projektów „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” oraz „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
 • sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych w odniesieniu do projektów „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” oraz „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zakresie zamówień publicznych,
 • bierze udział w pracach komisji przetargowej oraz w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych w sprawach związanych z realizacją projektów „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” oraz „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym reprezentuje urząd na zewnątrz w tych sprawach,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu: Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych;
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze pomocy prawnej
 • Wpis na listę radców prawnych
APLIKUJ TERAZ