Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79133

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędachZakres zadań

 • Wspiera merytoryczne pracowników komórek organizacyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, dla których administratorem jest Minister, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) lub Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dalej: GIIF).
 • Monitoruje, w tym przeprowadza audyty, kontrole i sprawdzenia w Ministerstwie Finansów, w organach KAS oraz w innych jednostkach podległych Ministrowi i nadzorowanych przez Ministra, w szczególności w odniesieniu do systemów administrowanych lub współadministrowanych przez Ministra, Szefa KAS lub GIIF.
 • Organizuje, we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi ministerstwa, szkolenia oraz informuje o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w celu zwiększenia świadomości pracowników i funkcjonariuszy w Ministerstwie Finansów w zakresie ochrony danych osobowych
 • Opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony danych osobowych, a także zarządzeń Ministra i Szefa KAS w tym zakresie, jak również projekty umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Opiniuje rozwiązania organizacyjne pod kątem właściwego wdrażania systemu ochrony danych osobowych w resorcie finansów, w tym uwzględnienia analizy ryzyka.
 • Współpracuje w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie RODO i ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej: DODO) z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, w tym prowadzi konsultacje z organem nadzorczym oraz monitoruje realizacje zaleceń wydanych przez organ nadzorczy.
 • Obsługuje wnioski składane przez punkt kontaktowy, w sprawach dotyczących realizacji praw z zakresu danych osobowych przysługujących wnioskodawcom.
 • Opiniuje i wyjaśnia okoliczności dotyczące incydentów bezpieczeństwa informacji pod kątem ochrony danych osobowych, w szczególności naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Opracowuje informacje z zakresu działania inspektora ochrony danych na potrzeby kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz bierze udział w przygotowywaniu stanowisk na potrzeby kontroli zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony danych osobowych
 • Znajomość RODO, DODO, ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do ustaw
 • Znajomość orzecznictwa sądów w zakresie ochrony danych osobowych, decyzji i wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Wiedza z zakresu wymagań norm dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
 • Umiejętność przeprowadzania audytów, kontroli i sprawdzeń
 • Umiejętność organizowania i prowadzenia szkoleń
APLIKUJ TERAZ