Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79094

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w zakresie czynności proceduralno – dokumentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, proponuje rozwiązania o charakterze prawnym, ocenia przedłożone dokumenty, w tym prowadzi negocjacje w w/w zakresie. Uczestniczy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach przed sądem okręgowym w sprawach ze skargi.
 • Prowadzi wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacjami wewnętrznymi MF dokumentację przetargową w celu spełnienia wymagań wynikających z ww. regulacji i zabezpieczenia interesów Ministerstwa Finansów.
 • Przewodniczy lub uczestniczy w komisjach przetargowych w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonego postępowania w Ministerstwie Finansów.
 • Sporządza oraz opiniuje umowy wynikające z postępowań przetargowych w celu zapewnienia sprawnej i zgodnej z przepisami realizacji umowy.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, w tym kontroluje i koordynuje oraz wspiera działania w zakresie sporządzania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez nich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Opracowuje i upowszechnia wzorcowe dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w tym opracowuje projekty i wzory umów i aneksy do nich.
 • Uczestniczy w procesie legislacyjnym w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość prawa cywilnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych w zakresie dotyczącym zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu informatyki umożliwiająca opisanie przedmiotu zamówień publicznych
 • Umiejętność interpretacji i stosowania ww. przepisów prawa
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Przeszkolenie w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2
APLIKUJ TERAZ