Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78907

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób
  niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób
  niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • dokonuje analiz prawnych w zakresie przepisów związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (świadczy doradztwo prawne podczas spotkań z podmiotami zewnętrznymi, przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny, sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych)
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie w celu przedstawiania rekomendacji o konieczności zmiany przepisów prawa krajowego dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, analizuje planowane zmiany prawne, przekazuje informacje zainteresowanym)
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze prawa gospodarczego (opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, a także reprezentuje Ministra w pracach nad tymi projektami)
 • organizuje spotkania i wydarzenia krajowe dla przedsiębiorców/ organizacji przedsiębiorców, w tym z udziałem członków Kierownictwa Ministerstwa, dotyczące kwestii działalności gospodarczej w Polsce (prowadzi i/ lub bierze udział w spotkaniach i wydarzeniach, przygotowuje merytorycznie spotkania i wydarzenia (w tym: opracowuje prezentacje, materiały, publikacje), tworzy harmonogram spotkań i wydarzeń, przygotowuje/ uzgadnia dokumenty podsumowujące)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich w zakresie dotyczącym spraw prowadzonych przez Wydział (gromadzi materiały, prowadzi konsultacje, przygotowuje odpowiedzi)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze tworzenia i opiniowania aktów prawnych
 • znajomość przepisów prawa gospodarczego, w szczególności regulacji w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • znajomość przepisów prawa cywilnego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość Zasad techniki prawodawczej
 • znajomość bieżącej sytuacji gospodarczej Polski
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ