Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78796

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Uczestniczenie w programowaniu i planowaniu rzeczowo-finansowym inwestycji poprzez: opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych jednostek, uzgadnianie koncepcji architektoniczno-budowlanych, opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz udział w posiedzeniach Komisji Techniczno-Ekonomicznych,
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych poprzez: monitorowanie postępu robót, wizytacje placu budowy, analizę sprawozdań z realizacji budżetu, analizę i opiniowanie wniosków w zakresie zmian kosztów zadań oraz zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, analizę rozliczeń zadań zakończonych,
 • Sporządzanie programu wizytacji i przeprowadzanie wizytacji inwestorów bezpośrednich w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia zadań inwestycyjnych (udzielanie zamówienia publicznego, realizacja procesów budowlanych, egzekwowanie postanowień wynikających z zawartych umów, prawidłowość realizacji zobowiązań z tytułu wykonanych robót budowlanych, prawidłowość i terminowość rozliczeń inwestycji zakończonych) oraz przygotowywanie wniosków końcowych,
 • Dokonywanie oceny pod względem technicznym istniejącej bazy lokalowej i przygotowywanie wniosków w zakresie zabezpieczenia bazy lokalowej dla jednostek z obszaru nadzorowanych apelacji,
 • Opiniowanie w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zakup, sprzedaż, najem, przejęcie w trwały zarząd, wygaśnięcie trwałego zarządu),
 • Opiniowanie wniosków dotyczących zmian organizacyjnych sądów oraz zmian ich struktur wewnętrznych pod względem dostosowania bazy lokalowej do bieżących potrzeb i zmieniających się zapisów legislacyjnych,
 • Udział w przygotowywaniu planów rocznych i wieloletnich inwestycji w podległych jednostkach,
 • Przygotowywanie informacji, opracowań i odpowiedzi wynikających z bieżących potrzeb Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i innych urzędów odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski oraz sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych przekazywanych do Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z tytułem mgr inż.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji
 • znajomość przepisów: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami, o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
 • umiejętność pracy w zespole, analityczne myślenie, komunikatywność, odporność na stres,
 • umiejętności redakcyjne,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office, w szczególności Excel, Lex),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze,
 • przeszkolenie w zakresie Prawa budowlanego i rozporządzeń dot. warunków technicznych,
 • przeszkolenie w zakresie Prawa zamówień publicznych,
 • przeszkolenie w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • przeszkolenie w zakresie finansów publicznych,
 • przeszkolenie dotyczące zasad wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
APLIKUJ TERAZ