Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78640

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy:
 • wystąpienia publiczne,
 • reprezentowanie urzędu,
 • wyjazdy służbowe.Zakres zadań

 • Realizuje zobowiązania wynikające z umowy grantowej pt. Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w tym m.in. sporządza raporty i opracowania o charakterze analitycznym w obszarze problematyki migracyjnej. W zależności od potrzeb wykonuje tłumaczenia opracowań dokumentów i analiz z/na język angielski, niezbędnych do realizacji zadań punktu.
 • Samodzielne lub we współpracy z podmiotami krajowymi opracowuje odpowiedzi na zapytania eksperckie Europejskiej Sieci Migracyjnej dotyczące bieżących zagadnień migracyjnych wszystkich państw członkowskich UE oraz Norwegii.
 • Prowadzi współpracę w ramach krajowego punktu kontaktowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele MSWiA, KGSG, UdSC, GUS i MRPiPS, w szczególności w zakresie realizowanych analiz oraz udzielania odpowiedzi na doraźne zapytania członków Europejskiej Sieci Migracyjnej.
 • Realizuje zadania wynikające z bieżącej pracy Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej (m.in. związane z planowaniem budżetu, przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby kontroli, przygotowywaniem odpowiedzi na zapytania o informację publiczną).
 • Wykonuje zadania związane z promocją dorobku Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz komunikacją z otoczeniem krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej, w tym m.in. poprzez prowadzenie strony internetowej, organizowanie konferencji/warsztatów.
 • Przygotowuje i przedstawia prezentacje w zakresie problematyki migracyjnej reprezentując krajowy punkt kontaktowy ESM i Europejską Sieć Migracyjną podczas konferencji i spotkań krajowych oraz zagranicznych.
 • Wspiera prace Koordynatora Krajowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce w zakresie sprawozdawczości finansowej i rozliczenia grantu na działalność operacyjną krajowego punktu kontaktowego ESM w Polsce. Współtworzy plan wydatków finansowanych z dotacji dla krajowego punktu kontaktowego, proponuje nowe rozwiązania i przedsięwzięcia, uczestniczy w realizacji zadań oraz monitoruje ich prawidłowe wykonanie.
 • Uczestniczy w cyklicznych spotkaniach 29 krajowych punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Migracyjnej podczas których omawiane i uzgadniane są między innymi: specyfikacje prowadzonych analiz, postęp prac oraz wątpliwości merytoryczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki migracji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość problematyki migracji w Polsce oraz w UE; wiedza dotycząca polityk migracyjnych i narzędzi stosowanych w ramach tych polityk; znajomość konwencji i umów dwu- oraz wielostronnych w dziedzinie migracji i azylu; znajomość systemu kompetencyjnego administracji publicznej.
 • Umiejętność opracowywania analiz migracyjnych.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność wystąpień publicznych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi CMS (Content Management System).
 • Znajomość na poziomie B1 innego niż język angielski języka urzędowego UE.
 • Wiedza na temat zasad funkcjonowania gremiów Unii Europejskiej.
APLIKUJ TERAZ