Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78665

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Analizuje i ocenia informacje o schematach podatkowych, we współpracy z Departamentem Systemu Podatkowego i Departamentem Podatku od Towarów i Usług oraz udostępnia wyniki przeprowadzonych analiz i informacji o schematach podatkowych odpowiednim komórkom organizacyjnym, w celu zidentyfikowania unikania opodatkowania lub innych nadużyć w obszarze podatków.
 • Identyfikuje obszary ryzyka, w porozumieniu z Wydziałem Prognoz i Identyfikacji Negatywnych Zjawisk w zakresie Kluczowych Podmiotów (DKP4) typuje podmioty do kontroli, przy wykorzystaniu informacji o schematach podatkowych, w celu wykrycia obszarów nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych oraz weryfikacji działań podejmowanych przez podatników.
 • Prowadzi sprawy związane z nakładaniem kar pieniężnych, wskazanych w art. 86m ustawy Ordynacja podatkowa. Prowadzi postępowania w zakresie nakładania kar pieniężnych oraz wydawania decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie, w celu zapewnienia prawidłowości spełniania przez promotorów obowiązków ustawowych w zakresie raportowania informacji o schematach podatkowych.
 • Opiniuje założenia lub projekty wyjaśnień ogólnych, określonych w art. 86k ustawy Ordynacja podatkowa – ogólne wyjaśnienia o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania przy zastosowaniu schematu podatkowego.
 • Identyfikuje czynności związane z optymalizacją podatkową, na podstawie informacji o schematach podatkowych. Udostępnia wyniki przeprowadzanych analiz informacji o schematach podatkowych odpowiednim komórkom organizacyjnym.
 • Współpracuje z właściwymi Departamentami Ministerstwa Finansów w zakresie opracowywania propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, dotyczących informacji o schematach podatkowych, o których mowa w Rozdziale 11a, Działu III ustawy Ordynacja podatkowa. Sporządza sprawozdania i raporty w zakresie przekazywanych informacji o schematach podatkowych.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie właściwości wydziału, związane z obowiązkowym raportowaniem informacji o schematach podatkowych.
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub ekonomia lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość prawa podatkowego (PIT, CIT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne, Ordynacja podatkowa)
 • Znajomość zagadnień ekonomii i prawa gospodarczego
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej
APLIKUJ TERAZ