Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78130

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • przygotowuje, koordynuje i nadzoruje realizację zadań inwestycyjno-remontowych i konserwacyjnych w zakresie ogólnobudowlanym, w tym instalacji sanitarnych, elektrycznych i urządzeń technicznych obiektu
 • przygotowuje wnioski i opisy oraz uczestniczy w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów na wykonanie prac inwestycyjnych i remontowo - budowlanych
 • przygotowuje postępowania oraz nadzoruje wykonanie bieżących oraz okresowych przeglądów i kontroli budynków, instalacji i urządzeń (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane)
 • przygotowuje i nadzoruje realizację, zgodnie z przepisami, zleceń i umów, na wykonanie prac z zakresu konserwacji bieżącej i drobnych napraw elementów budynków w tym instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenia technicznego obiektu Urzędu oraz na przeprowadzanie przeglądów technicznych, obsługi eksploatacyjnej i usuwania awarii
 • organizuje i nadzoruje prace zespołu warsztatowego, w tym prowadzenie spraw związanych z BHP w Wydziale
 • przygotowuje dokumenty potrzebne przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych (dokumenty zatwierdzające projekty i zezwalające na prowadzenie prac, powiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu prac)
 • bierze udział w przygotowywaniu planów zadań inwestycyjno – remontowych w zakresie ogólnobudowlanym, w tym instalacji i urządzeń technicznych, realizowanych następnie przez Wydział
 • ewidencjonuje i archiwizuje dokumentację projektową (zgodnie z art. 63 ustawy Prawo budowlane), odbiorową, kosztorysową oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem prac inwestycyjnych i remontowo – budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 5 lat doświadczenia zawodowego przy nadzorowaniu lub realizacji robót budowlanych
 • znajomość zagadnień z zakresu projektowania, remontowania, funkcjonowania i eksploatacji budynków
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność: komunikacji, współpracy, pracy w zespole, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność: argumentowania, rozwiązywania problemów
 • znajomość programu Autocad, Norma
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu ogólnobudowlanym
APLIKUJ TERAZ