Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77451

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w procesach prawotwórczych, w tym w całym procesie legislacyjnym, obejmującym również prace parlamentarne, co z uwagi na specyfikę pracy Sejmu i Senatu może wiązać się z nietypowymi godzinami pracy,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, udział w przeprowadzanych konsultacjach publicznych, udział w grupach związanych z kwestiami środowiskowymi


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • zarządza projektem „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I.” – (określa ogólną koncepcję projektu, analizuje uwarunkowania, otoczenia biznesowego, doprecyzowuje zakres projektu, podział na etapy, wyznacza cele cząstkowe oraz określa kryteria oceny wyników prac projektowych, wybiera podwykonawców, dostawców i ekspertów)
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (sporządza opis przedmiotu zamówienia, opiniuje dokumentację, bada i ocenia oferty, nadzoruje wykonanie umowy, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy)
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, uzgadniania i konsultuje projekty z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych)
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc.
 • przygotowuje dokumenty strategiczne (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany)
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze urbanistyki lub architektury lub planowania i zagospodarowania przestrzennego lub geografii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w co najmniej jednym z obszarów: urbanistyki/ architektury/ planowania i zagospodarowania przestrzennego/ zarządzania projektami/ realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej
 • znajomość przepisów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów powiązanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym (Prawo budowlane, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ