Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77672

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: VI p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
  z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych oraz prowadzi związane z tym sprawdzenia
 • Przygotowuje rekomendacje dla administratora danych, podmiotu przetwarzającego lub pracowników w zakresie rozwiązań, w tym organizacyjnych dotyczących ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych w Ministerstwie danych osobowych
 • Prowadzi czynności wyjaśniające w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym szacuje ryzyka w zakresie ewentualnego naruszenia praw i wolności osób fizycznych
 • Prowadzi szkolenia oraz działania zwiększające świadomość osób uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych, w tym informuje o spoczywających na nich obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Prowadzi, w imieniu administratora, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, Rejestr Czynności Przetwarzania
 • Prowadzi we współpracy z komórkami organizacyjnymi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Udziela zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitoruje jej wykonanie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w komórkach właściwych w sprawach ochrony danych osobowych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wiedza z zakresu prawa i problematyki ochrony danych osobowych
 • Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność organizacji pracy własnej; komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania; umiejętność analitycznego myślenia; umiejętność podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ