Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77045

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca przy komputerze.

 • Stres związany z: terminowością i prawidłowością dokonywanych płatności oraz z corocznymi kontrolami NIK.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: III p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
  z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opiniuje i parafuje wnioski, notatki do zamówień publicznych oraz umowy cywilnoprawne i zlecenia finansowane z budżetu Ministerstwa
 • Realizuje płatności przelewów z rachunków: budżetowego dochodów i wydatków, pomocniczego, depozytowego i socjalnego (obsługa bankowości elektronicznej) oraz wypłaty gotówkowe z rachunków: budżetowego, depozytowego, socjalnego oraz pomocniczego
 • Kontroluje zawierane umowy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz rejestruje i księguje umowy na kontach zaangażowania wydatków budżetowych
 • Kontroluje dokumenty pod względem formalno-rachunkowym oraz dokonuje dekretacji dokumentów księgowych
 • Realizuje wypłaty gotówkowe oraz ich rozliczenia
 • Sporządza i dekretuje noty księgowe zewnętrzne i wewnętrzne, sporządza listy wypłat rent wyrównawczych oraz deklaracje miesięczne PFRON-Dek-I-a
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • Przygotowuje niezbędne informacje dla Najwyższej Izby Kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w księgowości lub w komórkach finansowych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ