Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76833

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości,

 • w budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm),

 • w budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • udziela ulg w spłacie należności cywilnoprawnych / publicznoprawnych w zakresie wpływających do Ministerstwa wniosków marszałków województw w sprawie określenia warunków zwrotu należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odstąpienia od dochodzenia zwrotu należności FGŚ lub umorzenia należności FGŚP,
 • organizuje i zarządza systemem wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie pomocy publicznej lub pomocy de minimis na podstawie wniosków, o których mowa w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • prowadzi ewidencję wniosków i rozstrzygnięć w zakresie określenia warunków zwrotu należności FGŚP, odstąpienia od dochodzenia zwrotu należności FGŚP lub umorzenia należności FGŚP,
 • prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych dotyczących udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych), dotyczące zagadnień związanych ze zwrotem należności FGŚP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze związanym z rozliczaniem, umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty spłat należności lub w obszarze związanym z ochroną roszczeń pracowniczych lub w obszarze związanym z udzielaniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis
 • znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i aktów wykonawczych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • wiedza z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ