Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76628

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • praca pod presją czasu - okresowe spiętrzenie zadań o pilnym charakterze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób
  niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób
  niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • dokonuje analiz prawnych, w szczególności w zakresie prawa finansowego, w celu ułatwienia podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej (przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny, sporządza opinie prawne, opracowuje/ opiniuje dokumenty, udziela porad prawnych)
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze dotyczącym podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej (opiniuje, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, a także reprezentuje Ministra w pracach nad tymi projektami)
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc. w celu identyfikacji obciążeń administracyjnych funkcjonowania przedsiębiorców (analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo, w tym UE i poglądy doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, analizuje planowane zmiany prawne)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich w zakresie dotyczącym spraw realizowanych w Wydziale (gromadzi materiały, prowadzi konsultacje, przygotowuje odpowiedzi)
 • rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie w zakresie dotyczącym spraw realizowanych w Wydziale (analizuje, zbiera dodatkowe wyjaśnienia/ dokumenty, udziela odpowiedzi)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w opiniowaniu przepisów finansowych/podatkowych lub w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w tym zakresie
 • wiedza z zakresu prawa gospodarczego, w tym w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • wiedza z zakresu prawa finansowego, w szczególności podatkowego, bankowego oraz instytucji finansowych
 • wiedza z zakresu rządowego procesu legislacyjnego
 • ogólna wiedza dotycząca bieżącej sytuacji gospodarczej Polski
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • kreatywność
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ