Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76355

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku występuje permanentna obsługa klientów (kontrole) zewnętrznych, zagrożenie korupcją oraz wyjazdy służbowe.


Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • obsługuje merytorycznie i organizacyjnie zagadnienia wynikające z nadzoru i współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW), Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (IZ), Instytutem Europy Środkowej (IEŚ) i Instytutem Współpracy Polsko – Węgierskiej im. W. Felczaka (IWPW), w tym reprezentowanie KPRM podczas spotkań oraz sporządzanie notatek dotyczących ustaleń z rozmów;
 • przygotowuje analizy i opinie dotyczące rocznego planu działalności i rocznego sprawozdania z działalności OSW, IZ, IEŚ i IWPW, a także opiniuje zgodność planów finansowych i ich zmian z ww. planem działalności;
 • prowadzi kontrole planowe i pozaplanowe, sporządza dokumenty pokontrolne oraz monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych;
 • uczestniczy w pracach dotyczących powierzania przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kontroli wojewodom i Dyrektorowi Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, współpracuje z tymi instytucjami przy realizacji powierzonych kontroli, monitoruje stan ich realizacji oraz współpracuje z organami administracji rządowej, w tym ministerstwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
 • uczestniczy w pracach nad projektem rocznego planu kontroli Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz sprawozdaniem z realizacji tego planu;
 • udziela odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące ww. nadzoru;
 • wykonuje inne polecenia przełożonych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych związanego z wykonywaniem nadzoru
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustaw regulujących działalność: Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Instytutu Europy Środkowej oraz Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie skarg i wniosków
 • Kompetencje miękkie: współpraca, komunikacja, negocjowanie, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku nadzór lub kontrola lub rachunkowość
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych związanego z samodzielnym przeprowadzaniem kontroli (audytów)
 • Wiedza z zakresu ustawy o kontroli w administracji rządowej
APLIKUJ TERAZ