Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76268

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Sporządza analizy i opisy techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie systemów informatycznych, urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji technicznej i procedur w obszarze eksploatacji i wdrażania systemów teleinformatycznych.
 • Administruje infrastrukturą serwerową, sieciami WAN, LAN oraz usługą katalogową Active Directory.
 • Archiwizuje dane użytkowników i dokonuje backupu systemów oraz odzyskuje utracone dane użytkowników.
 • Instaluje i konfiguruje serwery, w tym kontrolery domeny, serwery terminalowe, a także zarządza stacją końcową.
 • Realizuje zgłoszenia użytkowników sprzętu informatycznego, urządzeń peryferyjnych w zakresie usuwania awarii sprzętu i oprogramowania.
 • Sprawuje nadzór nad stacjami komputerowymi i serwerami oraz nad bezpieczeństwem teleinformatycznym.
 • Nadzoruje techniczną stronę prowadzenia rejestrów i baz danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemami informatycznymi
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność zdalnego zarządzania stacją końcową
 • umiejętność diagnostyki wadliwości działania sprzętu/oprogramowania
 • umiejętność naprawy sprzętu komputerowego i peryferyjnego
 • umiejętność administrowania rozproszonym środowiskiem komputerowym
 • umiejętność automatyzacji powtarzalnych procesów konfigurowania sprzętu
 • przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego Windows Server
 • poświadczenie bezpieczeństwa, umożliwiające dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego: Vmware, Juniper Networks, PaloAlto Networks
APLIKUJ TERAZ