Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76072

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • bierze udział w wykonywaniu zadań Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020 w zakresie projektowania rozwiązań związanych z wdrażaniem instrumentów finansowych oraz wdrażania instrumentów finansowych, w tym uczestniczy w sprawach dotyczących analiz, kontroli i sprawozdawczości
 • przygotowuje lub opiniuje projekty umów pomiędzy stronami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów finansowych w PROW 2014-2020
 • monitoruje wykorzystanie środków oraz osiągane rezultaty i przygotowuje niezbędne informacje do raportów z realizacji instrumentów finansowych w PROW 2014-2020
 • współpracuje z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów finansowych oraz uczestniczy w pracach związanych z planowaniem lub przeprowadzaniem kontroli w zakresie instrumentów finansowych
 • weryfikuje dokumenty dotyczące uruchamiania środków i deklarowania wydatków do Komisji Europejskiej w zakresie instrumentów finansowych
 • bierze udział w pracach nad przygotowywaniem Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
 • uczestniczy w przygotowywaniu niezbędnych zmian Programu w zakresie wsparcia zwrotnego realizowanego w PROW 2014-2020
 • dokonuje analiz i ocen dokumentów związanych z finansowaniem PROW 2014-2020

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • wiedza z zakresu wdrażania instrumentów finansowych
 • wiedza z zakresu zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy unijnych
 • wiedza z zakresu prawa bankowego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii lub finansów lub ekonomii rolniczej lub bankowości lub prawa
 • 2-letnie doświadczenie w pracy w administrowaniu funduszami UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • przeszkolenie z zakresu pomocy publicznej lub z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej lub MS Excel
 • wiedza z zakresu instrumentów wsparcia dla rolnictwa
 • wiedza z zakresu bankowości w szczególności w zakresie tworzenia procesów kredytowych i zarządzania produktami bankowymi
APLIKUJ TERAZ