Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76014

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy związane z nadzorowaniem wykonania robót budowlanych, które ze względu na specyfikę mogą być wykonane tylko poza urzędowymi godzinami pracy

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - konsultacje, wyjaśnienia i uzgodnienia z przedstawicielami urzędów właściwych w sprawach budowlanych oraz wykonawcami zewnętrznymi (projektanci, inspektorzy nadzoru, realizatorzy robót budowlanych), udział w pracach komisji przetargowych w ramach prowadzonych postępowań zamówieniowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z efektywnością energetyczną budynków, transformacją energetyczną i ograniczaniem emisji,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego departamentu,
 • monitoruje i analizuje stan prawny i orzecznictwa,
 • współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi w obszarze efektywności energetycznej poprzez opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk Ministerstwa,
 • prowadzi działania informacyjne poprzez analizowanie efektywności projektów informacyjnych oraz nadzór nad wykonawcami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska, budownictwem energooszczędnym lub w administracji publicznej w zakresie prawa budowlanego, lub w obsłudze procesu legislacyjnego.
 • znajomość przepisów krajowych oraz unijnych z zakresu efektywności energetycznej budynków,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego w szczególności w zakresie: szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w odniesieniu do analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło oraz w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynku; warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 • znajomość kierunków działań i polityk UE dot. transformacji energetycznej, ograniczania emisji zanieczyszczeń i CO2, efektywności energetycznej budynków, w tym w szczególności „Zielonego ładu” oraz „Fali renowacji”,
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska (w szczególności w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń i CO2),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad dotyczących procesu legislacyjnego.
APLIKUJ TERAZ