Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75293

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) dotyczące Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie oraz jednostek podległych w tym: opracowuje podział limitów wydatków; weryfikuje zgłoszenia dysponentów do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP w zakresie programów; przygotowuje formularze i przekazuje je do właściwej komórki organizacyjnej/ ministra właściwego ds. finansów publicznych i/ lub innych organów, w tym w zakresie programów; opracowuje/ przekazuje informacje w zakresie projektu budżetu; dokonuje podziału wydatków wg klasyfikacji zadaniowej
 • Udziela dotacji w zakresie uczelni morskich w tym: koordynuje realizację umów dotacyjnych; kontroluje i monitoruje projekty dotacyjne; weryfikuje i opiniuje materiały; sprawuje opiekę merytoryczną nad projektami dotacyjnymi
 • Zarządza rezerwami celowymi/ subwencją ogólną przeznaczonymi na finansowanie wydatków w tym: weryfikuje/ opiniuje/ ewidencjonuje wnioski; sporządza/ weryfikuje sprawozdania i informacje z wykorzystania środków
 • Sprawuje nadzór nad procesem kształcenia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie w zakresie: podziału dotacji ministra oraz nadzoru nad wykorzystaniem dotacji
 • Opracowuje, uzgadnia i monitoruje plan finansowy i pozostałe plany Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie oraz jednostek podległych
 • Sprawuje nadzór nad organami/jednostkami podległymi i nadzorowanymi, fundacjami, inspekcjami w tym: opiniuje dokumenty (m.in. statuty, regulaminy, plany, sprawozdania, wnioski o dotacje, wnioski o kredyty i pożyczki, wyniki prowadzonych kontroli); rozpatruje i opiniuje wnioski oraz przygotowuje stanowiska Ministra w sprawach dotyczących działalności organów/jednostek podległych i nadzorowanych
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w obszarze dokumentów dotyczących szkolnictwa wyższego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze finansów publicznych lub szkolnictwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ