Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75577

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie przygotowania postępowań przetargowych oraz sukcesywnego zasilania danymi systemu ZUCH w ramach prac zespołu realizującego zadanie Zamówienia na usługi chmury publicznej w zakresie projektu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Opracowuje oraz przygotowuje pryncypia i standardy dotyczące infrastruktury dostarczanej w modelu usługowym jako kierunku rozwoju nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w tym w zakresie projektu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Bierze udział w pracach przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w pracach analitycznych i spotkaniach z interesariuszami projektu w zakresie projektu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Bierze udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych w sprawach dotyczących projektu WIIP, w tym reprezentacja urzędu na zewnątrz
 • Wspiera działania związane z utrzymanie katalogu usług chmury rządowej i publicznej wraz z przygotowywaniem propozycji rozwoju implementowanych rozwiązań
 • Konsultuje propozycję rozwiązań systemowych realizowanych przez Departament w aspekcie projektowo-organizacyjnym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze cyfryzacji
 • przeszkolenie w zakresie projektów informatycznych potwierdzone certyfikatami z zarządzania projektami (np. PRINCE2 Foundation, AgilePM Foundation)
 • znajomość zagadnień z obszaru informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym w zakresie związanym z realizacją zadań publicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • myślenie analityczne,
 • współpraca,
 • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "zastrzeżone" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "zastrzeżone"
APLIKUJ TERAZ