Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74853

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca w terenie

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Kształtuje i realizuje politykę w zakresie współdziałania, opracowuje i wdraża zasady Programu Współdziałania. Określa i wdraża nowe formy działania i innowacyjne rozwiązania dotyczące prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz wymagań dla kluczowych podatników w zakresie transparentności i współpracy wraz z określaniem i aktualizowaniem standardu ram wewnętrznego nadzoru podatkowego i opracowywaniem wyjaśnień dotyczących jego stosowania.
 • Realizuje audyty IT w zakresie funkcji podatkowej w ramach realizacji Programu Współdziałania, w tym: opracowuje analizy ryzyka i program audytu w zakresie IT; prowadzi analizę procedur pod kątem sprawdzenia i określenia poziomu wdrożenia przez podatnika wymagań ujętych w obowiązujących wytycznych w obszarze IT; prowadzi badanie fizycznej i technicznej ochrony przed utratą danych, sprzętu lub przedłużającą się utratą dostępu do danych, ochroną danych przed nieautoryzowanym dostępem i modyfikacją; działania kontrolne prowadzane na poziomie kontroli aplikacji mających na celu zweryfikowanie poprawności działania systemów informatycznych na etapie wprowadzania danych, przeliczania wartości, generowania raportów i zestawień.
 • Planuje, prowadzi, koordynuje audyty podatkowe z uwzględnieniem elementów IT, realizowanych wobec podmiotów aplikujących o podpisanie umowy o współdziałanie lub objętych tą umową, zleca jednostkom podległym zadania w zakresie przeprowadzania audytów podatkowych oraz je koordynuje.
 • Współpracuje z jednostkami podległymi przy realizacji audytów podatkowych, sporządzaniu profilu podatnika i ocenie ryzyka podatnika (w tym również w zakresie IT) oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników jednostek organizacyjnych KAS w zakresie Programu Współdziałania.
 • Planuje, organizuje, rozdziela oraz koordynuje i monitoruje prace członków zespołu audytowego, wchodzących w jego skład z ramienia jednostek KAS (IAS/WUS/UCS/KIS) pod kątem poprawności i stopnia wykonania audytów podatkowych w zakresie IT. Sporządza dokumentację audytową, opracowuje dla Szefa KAS projekty opinii i zaleceń z przeprowadzonego audytu.
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą międzynarodową w zakresie dużych podmiotów, w tym identyfikuje i analizuje rozwiązania stosowane przez inne administracje podatkowo-celne oraz podmioty komercyjne mogące mieć wpływ na zmianę zasad współpracy z kluczowymi podatnikami.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie realizacji Programu Współdziałania, a także z kluczowymi podmiotami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju Programu Współdziałania oraz nowych form współpracy.
 • Współpracuje z komórką organizacyjną realizującą zadania w zakresie informatyzacji Ministerstwa Finansów w zakresie stworzenia systemu informatycznego wspierającego obsługę Programu Współdziałania, w tym umożliwiającego odzwierciedlenie pełnego procesu wdrażania Programu. Współpracuje z Departamentem Bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie spełniania wymogów wprowadzonych w ustawie Ordynacja podatkowa, dotyczących dokumentacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazywanej przez podatników w ramach Programu Współdziałania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu IT lub w obsłudze i utrzymaniu systemów analitycznych lub w obsłudze i utrzymaniu systemów finansowo-księgowych lub w obsłudze i utrzymaniu baz danych w zakresie funkcji podatkowej
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym płynne porozumiewanie się językiem, również przy tworzeniu pisemnych wypowiedzi, w zakresie realizowanych zadań
 • Wiedza techniczna z zakresu informatyki niezbędna do przeprowadzenia audytu (systemy operacyjne, bazy danych, zarządzanie ryzykiem, systemy i aplikacje księgowo-finansowe, zagadnienia sieciowe)
 • Znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą technik informatycznych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322)ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu informatyki lub zarządzania lub zarządzania ryzykiem lub audytu lub ekonomii lub finansów lub compliance lub prawa podatkowego
 • Szczególne uprawnienia: posiadanie certyfikatu w zakresie COBIT lub ISO/IEC 20000 lub ISO/IEC 27001 lub CISA lub CIA.
 • Znajomość standardów oraz zasad prowadzania audytów informatycznych
 • Znajomość zasad audytu i kontroli w oparciu o COBIT
 • Znajomość międzynarodowych standardów audytu IIA
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami IT w oparciu o zbiór dobrych praktyk ITIL
 • Wiedza z zakresu norm dotyczących zarządzania procesami IT (ISO/IEC 20000 lub COBIT) lub bezpieczeństwem informatycznym (ISO/IEC 27001)
APLIKUJ TERAZ