Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74701

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• UMOWA NA ZASTĘPSTWO


 


 

Zakres zadań

 • Opracowuje i aktualizuje Plany operacyjne funkcjonowania działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra, w tym: organizuje szkolenia z zakresu opracowywania dokumentów planowania operacyjnego z udziałem upoważnionych przedstawicieli organów, kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz przedsiębiorców; opracowuje Karty Realizacji Zadań Operacyjnych będących załącznikami do planów operacyjnych funkcjonowania; sporządza wyciągi z planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra i przesyła je do organów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra opracowujących plany operacyjne
 • Organizuje szkolenia obronne, w tym: przedstawia propozycje programów oraz planów szkolenia obronnego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra; organizuje i przygotowuje szkolenia obronne dla kierowniczej kadry oraz pracowników ministerstwa zgodnie z programem i planami szkolenia, w tym przedstawia propozycje udziału kierowniczej kadry ministerstwa, przedstawicieli organów, jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra w Wyższych Kursach Obronnych oraz szkoleniach specjalistycznych, zgodnie z powierzonymi zadaniami obronnymi oraz zajmowanymi stanowiskami służbowymi; opracowuje dokumentację dotyczącą ćwiczeń obronnych organizowanych dla działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra
 • Inicjuje i uczestniczy w opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego
 • Uczestniczy w planowaniu procesu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej w resorcie, przemieszczeniu Ministra oraz wytypowanych komórek organizacyjnych ministerstwa, na stanowiska kierowania
 • Bierze udział w prowadzonych w Ministerstwie przeglądach obronnych, związanych z opracowaniem Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO) we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
 • Przedstawia propozycje rocznych planów kontroli problemowych i doraźnych wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa przez organy, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz przedsiębiorców, a także uczestniczy w tych kontrolach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub Siłach Zbrojnych
 • Znajomość przepisów prawa (krajowego i międzynarodowego) i specyfiki zagadnień w obszarze transportu i infrastruktury transportowej, planowania operacyjnego, obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego oraz współpracy cywilno- wojskowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych: krajowych, oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub wyższe lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ