Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74671

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Sporządza raporty, zestawienia i analizy, na podstawie danych z systemu KOMAeHR, dotyczące stanu i zmian w zatrudnieniu oraz w wynagrodzeniach pracowników MF, w celu przekazania innym urzędom, kierownictwu MF i właściwym komórkom organizacyjnym lub do dalszego przetwarzania w Wydziale, w tym: ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zmian wysokości dodatków służby cywilnej.
 • Aktualizuje i przystosowuje do zmian w przepisach system kadrowo-płacowy KOMAeHR, projektuje wzory raportów i szablonów dokumentów w systemie, programuje funkcje niezbędne przy tworzeniu tych raportów oraz projektuje inne narzędzia informatyczne niezbędne przy gospodarowaniu środkami na wynagrodzenia w celu wykorzystania danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym, sporządzania analiz i opracowywania dokumentów urzędowych.
 • Rozlicza i monitoruje wykorzystanie funduszu nagród oraz sprawdza pod względem merytorycznym i rachunkowym wnioski dotyczące przyznania nagród, w celu realizacji wypłat z funduszu nagród oraz dostarczenia aktualnej informacji o stopniu jego wykorzystania. Wprowadza w informatycznym systemie kadrowo-płacowym dane o przyznanych kwotach nagród, w celu prowadzenia ewidencji oraz dokonywania wypłat nagród z właściwych źródeł finansowania.
 • Sporządza okresowe sprawozdania, zestawienia i deklaracje w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w Ministerstwie Finansów; współpracuje z innymi urzędami i komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości.
 • Współpracuje przy opracowaniu projektu budżetu centrali Ministerstwa Finansów w układzie zadaniowym, w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych na dany rok budżetowy dla wszystkich grup pracowniczych, w celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji wypłat wynagrodzeń i innych zobowiązań.
 • Przelicza i sporządza w systemie KOMAeHR zmiany poziomu i składników wynagrodzeń wszystkich grup pracowników Centrali Ministerstwa Finansów w celu przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej lub dokonania innych zmian wynikających ze zmiany przepisów.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na pytania dziennikarzy, interpelacje i zapytania poselskie, wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli, w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń (w tym nagród).
 • Zakłada konta i nadaje uprawnienia do systemu kadrowo-płacowego KOMAeHR, w tym do Portalu Pracowniczego oraz obsługuje w zakresie rejestracji czasu pracy w przypadkach wymagających uprawnień administratora systemu, w celu umożliwienia dostępu do systemu kadrowo-płacowego uprawnionym pracownikom oraz poprawnego rozliczenia czasu pracy pracowników Ministerstwa Finansów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku matematyka lub informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki lub w obszarze związanym z gospodarowaniem środkami finansowymi (w tym m.in. planowaniem, rozliczaniem, wydatkowaniem)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość zagadnień relacyjnych baz danych Oracle i MS Access
 • Znajomość języka programowania SQL
 • Znajomość zaawansowana arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu informatycznego KOMAeHR
 • Znajomość EZD
 • Znajomość języka programowania Visual Basic for Applications
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych wraz z aktami wykonawczymi
APLIKUJ TERAZ