Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74231

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  • praca w terenie,

  • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

  • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • naturalne i sztuczne oświetlenie,

  • wymuszona pozycja ciała,

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

  • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

  • Koordynuje, monitoruje i realizuje zamierzenia inwestycyjno – remontowe oraz konserwacyjne w zakresie utrzymania systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych stosowanych w chronionych obiektach Komendy Głównej Policji
  • Współuczestniczy w koordynacji projektów realizowanych w ramach zespołu w zakresie systemów energetycznych, zabezpieczeń technicznych, klimatyzacji i wentylacji w obiektach Komendy Głównej Policji
  • Przygotowuje wstępne kosztorysy inwestycyjne dotyczące systemów infrastruktury technicznej oraz przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opis przedmiotu zamówienia w zakresie realizowanych inwestycji, remontów i modernizacji systemów infrastruktury technicznej
  • Sprawuje nadzór ze strony inwestora w zakresie prac związanych z utrzymaniem systemów infrastruktury technicznej
  • Przygotowuje wstępne koncepcje, prowadzi nadzór nad przygotowaniem projektów systemów, przeprowadza testy wstępne wybranych do wdrożenia systemów infrastruktury technicznej na potrzeby prowadzonych inwestycji w obiektach Komendy Głównej Policji
  • Bierze dział w odbiorach systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych zastosowanych w obiektach Komendy Głównej Policji oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zawartych w tym zakresie umów
  • Monitoruje rynek w zakresie systemów infrastruktury technicznej, w tym urządzeń kontroli bezpieczeństwa obiektów
  • Przyjmuje zgłoszenia usterek, awarii i uszkodzeń, dokonuje wstępnej oceny problemu, ocenia stan techniczny uszkodzonych części i urządzeń, usuwa drobne usterki, monitoruje prace firm zajmujących się obsługą serwisową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe II stopnia, techniczne o kierunku elektrotechnika lub telekomunikacja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat pracy w zakresie projektowania, obsługi i wdrożeń systemów infrastruktury technicznej, w tym systemów zabezpieczeń technicznych
  • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  • Przeszkolenie z zakresu: kosztorysowania, projektowania instalacji systemów zabezpieczeń technicznych, obsługi systemów zabezpieczeń technicznych
  • Uprawnienia: wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, świadectwo kwalifikacyjne SEP D i E, prawo jazdy kategorii B
  • Znajomość obowiązujących przepisów dla systemów zabezpieczeń technicznych oraz umiejętności ich stosowania
  • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
  • Bardzo dobra znajomość programów komputerowych MS Office
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
  • Umiejętność analizy i syntezy w celu formułowania wniosków
  • Samodzielność i dobra organizacja pracy jak również umiejętność pracy w zespole
  • Umiejętność komunikowania się
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Przeszkolenie z zakresu instalacji i obsługi sieciowych systemów monitoringu wizyjnego
  • Przeszkolenie z prawa zamówień publicznych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Użytkowa znajomość programu AutoCad oraz programu Norma
  • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
APLIKUJ TERAZ