Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74592

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku związana jest z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zagrożeniem korupcją, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.

Zakres zadań

  • Koordynuje proces wdrażania obowiązków wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Kształtuje politykę monitoringu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, w tym opracowuje metodologię badania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych we współpracy ze środowiskami eksperckimi i koordynuje proces wdrażania narzędzia automatycznej oceny dostępności stron internetowych instytucji publicznych.
  • Uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji projektów z zakresu dostępności cyfrowej, finansowanych z budżetu państwa lub funduszy unijnych.
  • Bierze aktywny udział w ciałach doradczych i eksperckich w celu wymiany doświadczeń oraz promowania idei dostępności cyfrowej w tym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.
  • Współpracuje z instytucjami administracji państwowej oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.
  • Realizuje zadania Ministra Cyfryzacji wynikające z programu Dostępność Plus.
  • Nadzoruje lub prowadzi szkolenia wewnętrzne z zakresu problematyki dostępności cyfrowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępności publikowanych treści i stron www
  • Znajomość ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Znajomość standardów WCAG 2.0 i WCAG 2.1.
  • Znajomość dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
  • Umiejętność obsługi programów pakietu Office.
  • Umiejętność zaawansowanego wyszukiwania informacji, w tym za pomocą Internetu.
  • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
  • Komunikacja.
  • Współpraca.
  • Negocjowanie.
  • Myślenie analityczne.
  • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Wiedza z zakresu prawa legislacyjnego.
  • Znajomość standardu HTML 5.
  • Wiedza z zakresu technologii internetowych (HTML5, jQuery, PHP etc.).
  • Umiejętność tworzenia zestawień i analiz w arkuszu kalkulacyjnym.
APLIKUJ TERAZ