Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74538

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Opiniuje projekty aktów prawnych pod kątem spójności z prawem karnym skarbowym oraz opracowuje rozwiązania legislacyjne w tym zakresie.
 • Współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie projektów z obszaru prawa karnego skarbowego.
 • Udziela informacji w sprawach stosowania kodeksu karno skarbowego.
 • Prowadzi analizy w odniesieniu do zamian w przepisach materialnych (ustaw podatkowych) oraz w zakresie potrzeby penalizacji zachowań i działań związanych z praktykami skutkującymi uszczupleniem należności publiczno-prawnych przewidzianych w ustawach podatkowych.
 • Analizuje orzeczenia sądów powszechnych w sprawach karnych skarbowych.
 • Współdziała z jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz organami ścigania w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń skarbowych.
 • Analizuje prawo UE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pod kątem wprowadzenia zmian do prawa polskiego w obszarze dotyczącym prawa karnego skarbowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa karnego skarbowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa karnego skarbowego i postępowania karnego
 • Znajomość systemu podatkowego
 • Znajomość prawa finansowego
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z obszaru prawa karnego gospodarczego lub finansowego lub prawa Unii Europejskiej
 • Znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się
APLIKUJ TERAZ