Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73309

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • koordynuje lub wspomaga prowadzenie rządowego procesu legislacyjnego oraz opiniuje projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych w zakresie zadań Ministra, w tym aktów normatywnych nadających statuty jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi albo nadzorowanym przez Ministra, a także współuczestniczy w przygotowaniu i redagowaniu projektów ww. aktów normatywnych
 • sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych na wniosek komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • weryfikuje pod względem formalnoprawnym projekty: umów dotacji, umów i porozumień zawieranych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz projekty innych porozumień oraz wspomaga komórki organizacyjne Ministerstwa w ich przygotowywaniu
 • koordynuje sprawy związane z naruszeniami prawa unijnego, wszczęte przez Komisję Europejską oraz prowadzone przez Komisję Europejską w ramach systemu EU-Pilot
 • koordynuje proces notyfikacji aktów normatywnych przygotowywanych w zakresie zadań Ministra
 • koordynuje współpracę z Rządowym Centrum Legislacji i Radą Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów w zakresie projektów aktów normatywnych przygotowywanych w zakresie zadań Ministra
 • weryfikuje pod względem formalnoprawnym projekty pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego
 • weryfikuje pod względem formalnoprawnym projekty aktów kierownictwa wewnętrznego, w szczególności dotyczących organizacji urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze legislacji lub obsługi prawnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość aktów o charakterze ustrojowym takich jak Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej
 • znajomość aktów proceduralnych takich jak Regulamin Pracy Rady Ministrów, Regulamin Sejmu RP, Regulaminu Senatu RP
 • znajomość aktów prawa krajowego znajdujących się w zakresie właściwości Ministra, takich jak: ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
 • znajomość ustaw takich jak: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o finansach publicznych
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ