Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73735

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Sporządza analizy oraz monitoruje i gromadzi informacje na temat sytuacji w systemie gazu ziemnego i bezpieczeństwa dostaw oraz przygotowania systemu do pracy w okresie szczytowego zapotrzebowania na gaz ziemny, w tym działań podjętych w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, prowadzonych działań inwestycyjnych, funkcjonowania systemu logistyki gazu, sporządza bieżące oceny i analizy sytuacji krajowej i międzynarodowej oraz propozycje rozwiązań w sytuacjach kryzysowych w sektorze gazu
 • Przygotowuje opracowania oraz aktualizuje dokumenty strategiczne dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego sporządzane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz monitoruje realizację tych dokumentów przez podmioty zobowiązane
 • Koordynuje sprawy związane z przygotowaniem i opiniowaniem dokumentów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej i dokumentów związanych z energetycznymi inwestycjami liniowymi oraz uczestniczy w spotkaniach dotyczących kwestii energetycznej infrastruktury krytycznej w zakresie wydziału
 • Analizuje rozwiązania regulacyjne stosowane w sektorze energii w innych państwach oraz informacje na temat wydarzeń w sektorze energii na arenie międzynarodowej, w szczególności w państwach członkowskich UE oraz wpływ sektorowej regulacji prawa UE na funkcjonowanie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Polsce
 • Monitoruje zgodność przepisów prawa polskiego z prawem UE w obszarze bezpieczeństwa gazu ziemnego i uczestniczy w procesie wdrażania prawa UE do polskiego porządku prawnego, w tym współpracuje przy sporządzaniu stanowisk na potrzeby postępowań formalnych prowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie naruszenia przepisów prawa UE oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do regulacji dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego oraz analizuje prawo UE oraz orzecznictwo TSUE pod tym kątem
 • Sporządza analizy oraz przygotowuje projekty stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej (projektów aktów prawnych, wybranych dokumentów poza legislacyjnych) z zakresu sektora gazu ziemnego oraz prezentuje stanowisko Polski w odniesieniu do ww. dokumentów na forum krajowym i międzynarodowym
 • Sporządza propozycję stanowiska Ministra w przedmiocie wydawania upoważnień dla organów administracji architektoniczno-budowlanej do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe oraz w zakresie, o którym mowa w ustawie o Inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • Uczestniczy w negocjowaniu projektów aktów prawa UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku technicznym lub z zakresu stosunków międzynarodowych, prawa lub ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze energetyki
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość zasad funkcjonowania sektora gazowniczego, w tym w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, wynikających z aktów prawnych krajowych i UE
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ