Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73788

Warunki pracy

- okresowe natężenie pracy,


- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową dysponenta budżetu państwa części 37 – Sprawiedliwość z wykorzystaniem systemu informatycznego rachunkowości w zakresie środków finansowych przekazywanych podległym jednostkom oraz sporządza miesięczne jednostkowe sprawozdania budżetowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 • Sporządza łączne sprawozdania budżetowe w zakresie wydatków w części 37 – Sprawiedliwość oraz łączne sprawozdanie finansowe części 37 – Sprawiedliwość na podstawie sprawozdań jednostkowych nadzorowanych jednostek, podległych jednostek budżetowych oraz instytucji gospodarki budżetowej, które kontroluje pod względem formalno-rachunkowym a w uzasadnionych przypadkach pod względem merytorycznym i wnioskuje o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Sporządza kwartalne sprawozdania budżetowe Rb-33 z wykonania planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Rb-40 z wykonania określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy planu finansowego ww. Funduszu, na podstawie sprawozdań otrzymywanych od jednostek prowadzących obsługę finansowo–księgową Funduszu.
 • Sporządza łączne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w części 15 – Sądy powszechne i części 37 – Sprawiedliwość na podstawie sprawozdań jednostkowych nadzorowanych jednostek budżetowych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz jednostki posiadającej osobowość prawną, publicznej uczelni zawodowej służb państwowych i państwowej instytucji kultury, które kontroluje pod względem formalno-rachunkowym, a w uzasadnionych przypadkach pod względem merytorycznym i wnioskuje o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Sprawdza i przekazuje do Ministerstwa Finansów projekty i plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych funkcjonujących w części 37 – Sprawiedliwość, a także sprawdza sprawozdania budżetowe ww. jednostek, które kontroluje pod względem formalno-rachunkowym, a w uzasadnionych przypadkach pod względem merytorycznym i wnioskuje o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowośc.i
 • Sprawdza i przekazuje do Ministerstwa Finansów projekty i plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych funkcjonujących w części 37 – Sprawiedliwość, a także sprawdza sprawozdania budżetowe ww. jednostek, które kontroluje pod względem formalno-rachunkowym, a w uzasadnionych przypadkach pod względem merytorycznym i wnioskuje o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Opracowuje i przekazuje podległym instytucjom gospodarki budżetowej i państwowym funduszom celowym funkcjonującym w części 37 – Sprawiedliwość, informacje o przyjętych w projekcie i ustawie budżetowej kwotach.
 • Monitoruje wykonanie budżetu w części 37 – Sprawiedliwość w zakresie wykonania planu wydatków, sygnalizuje zagrożenia w tym obszarze, przedstawia propozycje rozwiązań, opracowuje comiesięczne zestawienia wykonania wydatków budżetowych w części 37 – Sprawiedliwość.
 • Pełni funkcję administratora Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR i stale współpracuje z Ministerstwem Finansów w zakresie funkcjonalności Systemu TREZOR, sprawdza w Systemie TREZOR prawidłowość wprowadzania sprawozdań budżetowych i finansowych nadzorowanych jednostek, uzgadnia z nimi konieczność dokonywania ewentualnych korekt, zatwierdza wprowadzone dane.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w obszarze księgowości/rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz znajomość ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office (w szczególności dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego),
 • doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie pracy w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 • przeszkolenie w zakresie procedur projektowania i wykonywania budżetu państwa.
APLIKUJ TERAZ