Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72393

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Na stanowisku występują: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, dyspozycyjność.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Pracownik będzie wykonywał pracę w sąsiednim budynku mieszczącym się przy Al. J. Ch. Szucha 21. Budynek siedmiokondygnacyjny z garażami w podziemiach. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe, które można złożyć, po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoba ze szczególnymi potrzebami, która planuje odwiedzić ten budynek powinna zgłosić przed umówioną wizytą, że potrzebuje asysty przy wejściu. Dwie windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na Al. Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • przygotowuje propozycje decyzji, w obszarze właściwym dla stanowiska, mających wpływ na kształtowanie polityki europejskiej RP;
 • uczestniczy w negocjacjach z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE, w tym w pracach grup roboczych Rady UE oraz grupach międzyresortowych, samodzielnie podejmuje decyzje o najlepszym sposobie osiągnięcia celu, przygotowuje instrukcje dla przedstawiciela RP, opiniuje, zgłasza uwagi, uczestniczy w spotkaniach bilateralnych i multilateralnych;
 • wykonuje złożone analizy samodzielnie tworząc nowe rozwiązania, wymagające posiadania pełnej wiedzy z zakresu właściwego dla stanowiska oraz bardzo dobrej znajomości dziedzin pokrewnych;
 • koordynuje i prowadzi prace koordynacyjne z resortami, urzędami centralnymi, innymi instytucjami i partnerami społeczno-gospodarczymi w celu wypracowania projektu stanowiska RP i mandatu negocjacyjnego (czasowa koordynacja pracowników Departamentu i spoza Departamentu);
 • opiniuje co do zgodności z polityką europejską Rządu oraz przygotowuje propozycje rozwiązań problemów oraz rozstrzygnięć, decyzji i ustaleń w odniesieniu do rządowych projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedkładanych pod obrady RM, KSE, KRM i KRMI, a także przygotowuje materiały i wystąpienie na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z prawa lub ekonomii, lub politologii lub stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub ochrony środowiska, lub ochrony klimatu, lub energii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki integracji europejskiej lub problematyki ekonomicznej, lub klimatycznej, lub energetycznej, lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu: integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki energetycznej, znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji państwowej oraz instytucji unijnych oraz podstaw ekonomii
 • posiadanie umiejętności: analizowania, wnioskowania i konstruowania samodzielnych ocen, opracowywania strategii negocjacyjnej, umiejętność przekazywania informacji na piśmie w jasnej i zwięzłej formie
 • posiadanie kompetencji miękkich: negocjowanie, kreatywność, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz działanie pod presja czasu, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu prawa lub ekonomii ,lub stosunków międzynarodowych, lub integracji europejskiej, lub energii, lub ochrony klimatu
 • szkolenia z zakresu energii
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B2
 • posiadanie kompetencji miękkich: wystąpienia publiczne
APLIKUJ TERAZ