Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72289

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • w budynku znajdującym się w centrum miasta, nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa cudzoziemców w ośrodkach, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organami porządku publicznego.
 • Współpracuje z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację umów na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w zakresie zapewnienia ochrony fizycznej w ośrodkach dla cudzoziemców oraz współudziela się w realizacji zadań związanych z zapewnieniem ochrony w ośrodkach dla cudzoziemców będących w trwałym zarządzie Urzędu.
 • Współpracuje w zakresie prowadzenia spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez cudzoziemców regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców lub agresywnym zachowaniem cudzoziemców wobec innych cudzoziemców przebywających w ośrodku lub personelu ośrodka.
 • Wykonuje prace z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach właściwości Departamentu tj. planuje oraz realizuje działań w aspekcie masowego napływu cudzoziemców do Polski oraz współpracuje z administracją państwową, organizacjami pozarządowymi, organami porządku publicznego w zakresie zarządzania kryzysowego w zakresie właściwości Departamentu.
 • Realizuje działania i prowadzi sprawozdawczości z zakresu realizacji przeciwdziałania i zwalczania wszystkich przypadków przemocy wobec cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców oraz cudzoziemców otrzymujących pomoc socjalną w postaci świadczenia pieniężnego, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec małoletnich cudzoziemców, oraz z zakresu Lokalnych Zespołów Współdziałania.
 • Przygotowywuje sprawozdania, analizy, dane statystyczne związane z realizacją pomocy socjalnej dla cudzoziemców, udostępnia informacje publiczne w zakresie właściwości Wydziału.
 • Prowadzi sprawy w zakresie udzielania zgód na wejście na teren ośrodków dla cudzoziemców.
 • Prowadzi współpracę z Departamentem Prawa Migracyjnego Urzędu w zakresie opiniowania projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i pozostałych dokumentów rządowych, przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, oraz projektów stanowisk Rządu wobec projektów ustaw w sprawach pozostających we właściwości Departamentu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym - B2.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office - Word i Excel.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym - A2.
APLIKUJ TERAZ