Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72204

Warunki pracy

Zakres zadań

 • odpowiada za ocenę i wybór projektów dotyczących Działania 2.19 i innowacji społecznych w ramach Działania 4.1 PO WER
 • monitoruje stan przygotowania i proces realizacji projektów w ramach ww. działań (konkursowych i pozakonkursowych), w tym m.in.: monitoruje postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektów - weryfikuje wnioski o płatność
 • monitoruje wdrażanie programu operacyjnego – w zakresie Działania 2.19 i 4.1 PO WER
 • przygotowuje i aktualizuje program operacyjny na nową perspektywę finansową
 • reprezentuje Instytucję Zarządzającą PO WER w pracach europejskich sieci współpracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym doświadczenie w zakresie: prowadzenia projektów lub innych przedsięwzięć zakładających współpracę międzynarodową i rozliczania w programach finansowanych ze środków europejskich.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość problematyki polityk wspieranych z EFS
 • Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem Działania 2.19 i 4.1 PO WER
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Wiedza w zakresie rozliczania i monitorowania projektów finansowanych z EFS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ