Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50586

Warunki pracy

• praca w siedzibie wydziału i w terenie,
• zagrożenie korupcją,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• brak oznaczeń dla osób niewidomych,
• pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• praca na 1. piętrze i na paterze
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Przygotowuje odpowiedzi (materiały, uwagi i wnioski) na zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu województwa mazowieckiego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w celu zapewnienia działania zgodnego z przepisami prawa.
 • Przygotowuje i aktualizuje materiały i dokumentację, w celu przeprowadzenia uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaopiniowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów województwa mazowieckiego i uchwał „reklamowych”.
 • Współpracuje z komórkami urzędu, innymi urzędami, osobami fizycznymi w zakresie przygotowywania dokumentacji oraz tworzenia raportów i baz danych, w celu wymiany i aktualizacji informacji.
 • Udostępnia innym podmiotom dokumentację z zakresu prowadzonych spraw, w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe: architektura, urbanistyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: ustaw: - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - prawo budowlane, - Kodeks Postępowania Administracyjnego, - ustawa o ochronie przyrody, - o służbie cywilnej, - zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w ochronie zabytków
APLIKUJ TERAZ