Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139445

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy inwestycyjne i remontowe Izby Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia ich realizacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru biura projektów i wykonawcy robót budowlanych oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
 • Sprawuje nadzór inwestorski oraz rozlicza zadania inwestycyjne i remontowe, w celu prawidłowego wykorzystania środków inwestycyjnych przyznanych na ich realizację.
 • Zbiera niezbędne dane i obsługuje System Zarządzania Majątkiem Resortu „Machina”, w celu zapewnienia zgodności stanu wykazanego w ewidencji ze stanem faktycznym.
 • Opracowuje wystąpienia do Ministerstwa Finansów z wnioskami dotyczącymi zatwierdzenia koncepcji architektonicznych, w celu zabezpieczenia środków inwestycyjnych na ich realizację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w komórce związanej z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych
 • Znajomość Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Umiejętności analityczne
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych