Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135716

Warunki pracy

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – dwa razy w roku.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi analizy
 • Zapewnia obsługę punktu kontaktowego do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii
 • Monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji
 • Sporządza sprawozdania z realizacji strategii/programów
 • Prowadzi sprawozdawczość z realizacji strategii/programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.) lub działań/projektów krajowych
 • Prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z tematyką gospodarczą, inwestycjami, analizami lub pomocą publiczną
 • Znajomość przepisów w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym w szczególności:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii
 • Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie punktu kontaktowego do spraw wdrażania i stosowania rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, rzetelność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli tajne lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
APLIKUJ TERAZ